FORGOT YOUR DETAILS?

Názov modulu: AKO ZVÝŠIŤ EFEKTÍVNOSŤ JEDNOTLIVCA A TÍMU – I.

Motto: "Ak človek nevie, do ktorého prístavu má namierené, žiaden vietor pre neho nie je ten správny" (Seneca)

Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

schopní popísať symptómy vhodného/ nevhodného vedenia členov vlastného tímu,

vedieť vymenovať konkrétne príčiny spôsobujúce nevhodné vedenie,

schopní formulovať jasné, špecifické výkonnostné ciele,

mať vlastnú, resp. odpozorovanú skúsenosť s použitím procesu delegovania, dodržaním postupnosti jeho jednotlivých krokov a vytvorením priestoru pre uplatnenie zodpovednosti za ne,

vedieť vymenovať a na konkrétnej osobe popísať zistenia (verbálne, neverbálne signály), ktoré sa viažu na určité motívy pre prevzatie zodpovednosti,

vedieť vymenovať charakteristiky konštruktívnej kritiky,

mať vlastnú, resp. odpozorovanú skúsenosť s poskytovaním konštruktívnej kritiky,

mať spracovaný akčný plán na zmenu vlastného správania pri vedení členov tímu.

Obsah tréningového modulu:

vedenie ľudí v každodennej práci (situácie, preferencie, kompetencie),

efektívne delegovanie právomoci a zodpovednosti – východisko/ predpoklad pre osobnostný rozvoj a motiváciu zamestnancov,

efektívne delegovanie – rozhodnutie, kto a čo, vytvorenie predstavy o potrebných zdrojoch, potrebnej právomoci a zodpovednosti, komunikovanie a diskutovanie s delegovaným,

dekomponovanie cieľov pracoviska na delegovateľné ciele pre jednotlivých zamestnancov, sformulovanie predpokladaných motívov pre prijatie, resp. akceptovanie týchto cieľov z pohľadu vybraných zamestnancov,

štruktúra a harmonogram reportingu,

manažérske kompetencie pre vedenie zamestnancov k výkonnosti: povzbudzovať, motivovať, mentorovať, podporovať, chváliť, koučovať, trénovať, rozvíjať.

Použité metódy / prístupy:

interaktívne, zážitkové postupy,

práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,

situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,

video nácvik zvládania pracovných situácií.

TOP