FORGOT YOUR DETAILS?

Názov modulu: AKO ZVÝŠIŤ EFEKTÍVNOSŤ JEDNOTLIVCA A TÍMU – II.

Motto : „Nehovor vždy, čo vieš, ale vždy sa snaž vedieť, čo hovoríš“. (Claudius)

Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

vedieť rozlišovať medzi obsahom a procesom pri riešení úloh alebo problémov so skupinami z hľadiska významnosti uľahčovania procesu,

vedieť rozlišovať efektívnosť riešenia úloh alebo problémov vo formálnych skupinách a v tímoch,

poznať modely rozvoja skupín a uľahčovať skupinové procesy,

schopní používať zručnosti pozorovať a interpretovať správanie v skupine,

vedieť používať metódy tímového riešenia problémov,

poznať kľúčové roly účastníkov porady a ich zodpovednosť,

schopní vyjadriť v priamej reči vlastné reagovanie v situáciách krízových/ kľúčových pred, počas a na konci pracovnej porady,

poznať kľúčové roly účastníkov porady a ich zodpovednosť,

mať vlastnú, resp. odpozorovanú skúsenosť s využitím postupu pri vedení problémovo orientovanej porady.

Obsah tréningového modulu:

pracovná porada – prečo, kedy, s kým,

skupina a tím, fázy vývoja skupiny,

roly a kompetencie účastníkov porady, uľahčovanie procesov v skupine – rola facilitátora/ moderátora,

zručnosti manažéra – moderátora, prevencie a intervencie pre úspešné vedenie pracovnej porady,

facilitačný cyklus – proces skupinového riešenia problémov,

problém – symptóm – príčina – riešenie,

metódy skupinového riešenia problémov : divergentné a konvergentné metódy,

troj-bodový úvod do porady,

sedem bodový postup vedenia problémovo orientovanej porady

zvládanie náročných situácií/ účastníkov porady,

akčné plánovanie – transfér do pracovnej reality.

Použité metódy / prístupy:

interaktívne, zážitkové postupy,

práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,

situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,

video nácvik zvládania pracovných situácií.

TOP