FORGOT YOUR DETAILS?

Názov modulu : EFEKTÍVNY MANAŽÉR

Motto: „Človek má také veľké povinnosti, aký veľký je jeho duch“. (Stendal)

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

schopní formulovať jasné, špecifické výkonnostné ciele,

mať vlastnú, resp. odpozorovanú skúsenosť s použitím procesu delegovania, dodržaním postupnosti jeho jednotlivých krokov a vytvorením priestoru pre uplatnenie zodpovednosti za ne,

vedieť vymenovať a na konkrétnej osobe popísať zistenia (verbálne, neverbálne signály), ktoré sa viažu na určité motívy pre prevzatie zodpovednosti,

mať prehľad o najčastejších spôsoboch účinného preventovania stresu,

poznať postupy/ techniky na riešenie konfliktu s podriadeným/ nadriadeným a medzi podriadenými,

mať skúsenosť z riešenia skupinovej konfliktnej situácie a efektívnosti konkrétneho štýlu riešenia konfliktu vo vzťahu ku kvalite výstupu riešenia.

Použité metódy/ prístupy:

interaktívne, zážitkové postupy,

práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,

situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,

video nácvik zvládania pracovných situácií.

TOP