FORGOT YOUR DETAILS?

INTEGROVANÝ ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY PROGRAM ROZVOJA

So všetkými ponukami máme dlhoročné skúsenosti v rôznych kultúrach a krajinách.

Predmet ponuky č.1

Komunikačno-kompetenčné rozhranie medzi pracovníkmi, jednotlivými organizačnými jednotkami (oddeleniam, odbormi, sekciami) a vo vzťahu k okoliu (s agentúrami, inštitúciami, fondami)
Benefity:
Zostavený a harmonizovaný popis právomocí a zodpovedností, poskytované a vyžadované činnosti/ aktivity. Jednoznačne a merateľne popísaný obsah, forma, časovanie/ frekvencia, osobná zodpovednosť za komunikačný a informačný tok.
Zameranie:

Aká informácia/ správa, od koho komu, aký komunikačný kanál/ forma, termín/ frekvencia, meradlo kvality, spôsob kontroly.

Predmet ponuky č.2

Talent manažment – získavanie, adaptovanie, odborný a osobnostný rozvoj, stabilizovanie mladých/ talentovaných/ s vysokým potenciálom.
Benefity:
Vytvorenie tzv. „people pipe-line“ umožní kontinuálne zabezpečenie nových perspektívnych pracovníkov. Prostredníctvom princípov mentorstva posilnenie zodpovednosti riadiacich pracovníkov v oblasti starostlivosti o zverených zamestnancov a takto o ich dlhodobú výkonnosť a stabilizáciu.
Zameranie:

Budovanie/ rozširovanie vedomostí o systematickej práci pri identifikovaní kľúčových pracovných pozícií, následnom testovaní a získavaní talentovaných (vo vnútri, na trhu práce i aktívnou spoluprácou s univerzitami), vytváraní a uskutočňovaní rozvojových programov (formou kombinovania interaktívnych tréningov, práce v projektových tímoch, konzultáciami s odborníkmi, rozhovormi s mentormi, individuálnym koučingom, stážami, rotáciami, verejnými vystúpeniami, spoluprácou s médiami a pod.). Kritéria úspešnosti sú vytvárané v spolupráci účastníkov programu, ich priameho nadriadeného, prideleného mentora, príp. externého kouča.

Predmet ponuky č.3

Kompetenčný model ako atribút úspešnej personálnej práce
Benefity:
Výber správneho pracovníka na správne miesto. Vecné a efektívne vedenie prijímacích, hodnotiacich a motivačných rozhovorov umožňuje budovať dôveru medzi nadriadenými a podriadenými, objektivizuje predpoklady pre dlhodobosť a zotrvačnosť kariérneho rozvoja.
Zameranie:

Na dialógu založené dizajnovanie objektivizujúceho podporného nástroja, ktorý umožňuje zohľadniť požiadavky na konkrétne pracovné pozície (kvalifikačné predpoklady, hodnotové preferencie, sociálno-komunikačné spôsobilosti, odborné spôsobilosti, prax,...)

Predmet ponuky č.4

Výcvik riadiacich pracovníkov na rolu mentora a kouča
Benefity:
Tieto spôsobilosti vytvárajú predpoklady pre budovanie pracovnej klímy na základe zdieľanej zodpovednosti nielen pri plnení pracovných úloh, ale aj pri napĺňaní programov zástupníctva a nástupníctva. Služobne starším vedúcim pracovníkom rozšírujú motivačné portfólio o spôsobilosti odovzdávať nadobudnuté skúseností, výmenu a uchovávanie „best practice“.
Zameranie:

Prostredníctvom princípov „pozitívnej psychológie“ a na základe vlastných pracovných situácií interaktívnou zážitkovou formou posilňovať spôsobilosti kouča a mentora. Sebareflexiou rozvíjať schopnosti pre prácu s vlastnou emóciou a posilňovať empatiu, precvičovať techniky a postupy pre vedenie rozhovorov. Rozširovať a prehlbovať schopnosti diagnostikovať a iniciovať „učebnú agilitu“ v mentorovaných, resp. koučovaných pracovníkov.

Predmet ponuky č.5

Výcvik riadiacich pracovníkov na rolu mentora a kouča
Benefity:
Posilnenie sebadôvery, sebapoznania a kľúčových spôsobilostí prostredníctvom konkrétnych pracovných situáciách, vo vlastnom pracovnom prostredí a z toho vyplývajúcej priamej skúseností a sebauvedomenie. Spoznanie základov sociálnej psychológie (sebavedomie, konformita, poslušnosť voči autoritám) a vedomé využívanie individuálneho prístupu.
Zameranie:

Vstupný rozhovor za účelom definovanie aktuálnych potrieb rozvoja a konkrétnych výstupov pri účasti priameho nadriadeného, koučovanej osoby a koučom. Cieľovo orientované semi-štrukturované konzultačné stretnutia, kombinované „on-the-job“ a „off-the-job“ situácie, alternatívne organizované ako individuálne, resp. skupinové.

Predmet ponuky č.6

Personálny audit/ personálne hodnotiace centrum
Benefity:
Poznanie aktuálnych úrovní v kľúčových a doplnkových spôsobilostiach vytvára predpoklad pre „akceptované“ pracovné zaradenia a primeranosť smerovania prípadného ďalšieho profesijného a osobnostného rozvoja. Výrazne zvyšuje úspešnosť programov zástupníctva, nástupníctva, zaraďovania do projektov Projekt manažmentu. Pripieva k sebapoznaniu a voľbe vhodného štýlu vedenia.
Zameranie:

Štandardizované certifikované postupy, cielene zamerané diagnostické metódy, dôvernosť získaných výstupov.

Predmet ponuky č.7

Výcvik sociálno-manažerskych a komunikačných spôsobilostí (zoznam pozri v samostatnom vzdelávacom module MS Training)
Benefity:
Na základe požadovaných úrovní spôsobilostí (vyplývajúcich z opisu práce), štruktúry kompetenčného modelu hodnotenia, príp. podľa výstupov z personálneho auditu, zaradenia do zástupníckeho/ nástupníckeho programu možno navrhnúť primerané obsahové zameranie, rozsah a časový priebeh jednotlivých tréningových modulov. Vhodným doplnkom môže byť práca na projektoch a individuálny koučing.
Zameranie:

Interaktívna forma priebehu, využívajúca situácie priamo z pracovného prostredia účastníkov. Citlivá práca pri sebareflexii, spätnej väzbe a zvládaní emocionálnych prejavov. Dôsledné rešpektovanie vstupujúcich úrovní v cieľových spôsobilostiach a záverečné prepojenie/ transfer do využívania v práci.

TOP