FORGOT YOUR DETAILS?

Názov modulu: INTERNÝ ZÁKAZNÍK: KĽÚČ K ÚSPECHU

Motto: „Uspokojte tie potreby Vašich zákazníkov, ktoré sú hlboko v ich podvedomí – cítiť sa dôležitý a rešpektovaný“ (Brian Tracy)

Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

poznať úroveň rozvinutia vlastných manažérsko-komunikačných zručností na pozitívne, proaktívne zvládanie situácie s internými zákazníkmi,

mať zážitok/ skúsenosť zo simulovaného riešenia situácie z vlastnej manažérskej praxe pri zlaďovaní protichodných cieľov, práci s diverzitou tímov a osobností,

schopní odlíšiť typ odporu/ negatívnej odozvy druhej strany a zvoliť vhodný spôsob intervencie,

mať praktickú skúsenosť s odlišovaním „nefér“ techník a orientovaní sa na dlhodobú partnerskú spoluprácu s druhou stranou,

mať zmapované komunikačno – kompetenčné rozhranie s kľúčovými internými zákazníkmi.

Obsah tréningového modulu:

mapovanie a budovanie vlastnej orientácie na vnútorného/ vonkajšieho zákazníka,

postup analýzy aktuálnych potrieb druhej strany komunikačno-manažérskej zručnosti,

odozva/ reakcia odporu (objasnenie, uistenie, zvládnutie argumentov, reakcia v dobrej viere, poskytovanie spätnej väzby),

zvládanie „nečistých ťahov“, taktiky proti opozičnému tlaku,

anti-manipulatívne taktiky v manažérskej praxi,

navigovanie uzatvorenia rokovania/ rozhovoru,

individuálne programy ďalšieho rozvoja, príprava na „on-the-job-training“.

Použité metódy / prístupy:

interaktívne, zážitkové postupy,

práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,

situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,

video nácvik zvládania pracovných situácií.

TOP