FORGOT YOUR DETAILS?

Názov modulu: KOUČING ZAMESTNANCOV

Motto: „Až nastane čas, že už by sme mohli, tak čas, kedy sme mohli už uplynul“ (Winston Churchill)

Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

mať zmapované možnosti, potreby a podporu pre uplatňovanie koučingu na vlastnom pracovisku pri rozvoji zamestnancov a zvyšovaní ich výkonnosti,

poznať a mať skúsenosť s použitím nástrojov/ spôsobov na zisťovanie individuálnych predstáv kariérových trajektórií podriadených zamestnancov,

vedieť odlíšiť rolu konzultanta a kouča, poznať jednotlivé fázy procesu koučovania,

mať praktickú skúsenosť a spätnú väzbu z nácviku manažérsko-komunikačných zručností potrebných pre rolu kouča a z vedenia rozhovoru,

mať spracované akčné plány pre iniciovanie koučingu ako štýlu vedenia

individuálne koučingové konzultácie „on the job training“ (1 deň na účastníka)

Na konci konzultácií budú účastníci:

mať skúsenosť s plánovaním, uskutočňovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním čiastkových výstupov z „Osobného rozvojového plánu“, resp. „Plánu kariéry“ ako súčasť ročných hodnotiacich rozhovorov,

mať pripravené a dohodnuté/ odsúhlasené plány „koučovacích udalostí“ s aspoň troma svojimi podriadenými,

mať praktické skúsenosti z výsledkov vlastnej iniciatívy, uplatňovať princípy interného koučingu ako štýlu vedenia

Použité metódy / prístupy:

interaktívne, zážitkové postupy,

práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,

situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,

video nácvik zvládania pracovných situácií.

TOP