FORGOT YOUR DETAILS?

Názov modulu: „PREZENTÁCIA A EFEKTÍVNE VEDENIE PORÁD“

Motto: „Nauč sa z teórie všetko, čo môžeš, ale tvárou tvár druhému človeku na učebnicu zabudni“. (C.G.Jung)

Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

poznať vlastné silné stránky a potreby rozvoja v situácií vlastnej prezentácie,

vedieť vymenovať pravidlá efektívnej prezentácie a použiť ich v príprave vlastnej prezentácie,

mať vlastnú skúsenosť s prezentáciou a spätnej väzby od kolegov, trénera, video záznamu,

schopní vyjadriť v priamej reči vlastné reagovanie v situáciách trémy, resp. krízových/ kľúčových pred, počas a na konci prezentácie,

vedieť odlíšiť prispievanie do vecnej a procesnej stránky porady,

poznať kľúčové roly účastníkov porady a ich zodpovednosť,

mať vlastnú, resp. odpozorovanú skúsenosť s využitím postupu pri vedení problémovo orientovanej porady.

Obsah tréningového modulu:

príprava prezentácie, zadefinovanie cieľa,

spoznanie priestoru, obecenstva, logistiky,

zhromažďovanie a usporiadanie materiálu,

písanie prezentácie, používanie audiovizuálnych pomôcok,

príprava seba samého, veriť si, dbať o svoj vzhľad, zdokonaliť svoj hlas, eliminovať napätie,

vlastná prezentácia, ovládnutie nervozity,

sebaistý úvod, efektný záver,

zvládnutie publika, diskusia po prezentácii, posúdenie nálady, odpovede na otázky,

zvládanie náročných situácií, ako čeliť nevraživosti,

proces vs obsah,

roly a kompetencie účastníkov porady,

postup vedenia problémovo orientovanej porady,

akčné plánovanie.

Použité metódy / prístupy:

interaktívne, zážitkové postupy,

práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,

situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,

video nácvik zvládania pracovných situácií.

TOP