FORGOT YOUR DETAILS?

Názov modulu : „SEBARIADENIE, ZVLÁDANIE KONFLIKTOV A STRESU“

Motto: „Vaša práca vyplní veľkú časť vášho života a jediný spôsob ako byť naozaj spokojný, je robiť veci, ktoré považujete za skutočne skvelé. A jediným spôsobom ako vykonávať skvelú prácu je milovať to, čo robíte“ (Steve Jobs)

Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

mať prehľad o najčastejších spôsoboch účinného preventovania stresu,

schopní „odpozorovať“ signály konfliktov (verbálne, neverbálne) a mať skúsenosť s „metódami“ zvládania vlastných emócií,

poznať postupy/ techniky na riešenie konfliktu s podriadeným/ nadriadeným a medzi podriadenými,

mať skúsenosť z riešenia skupinovej konfliktnej situácie a efektívnosti konkrétneho štýlu riešenia konfliktu vo vzťahu ku kvalite výstupu riešenia.

Obsah tréningového modulu:

úvodný balíček, konfliktné situácie na pracovisku, úrovne stresových reakcií, dopady stresov, vyhodnotenie vlastnej dispozície ku stresu, priaznivé, resp. blokujúce komunikačné prostredie, vzťah myslenie-emócie-správanie, metódy zvládania stresu,

poznávanie vlastného profilu asertívnej komunikácie, ochrana vlastnej osoby/ vlastných pracovných príležitostí pred ovplyvňovaním inými,

mapovanie vlastného prístupu ku konfliktu, vnímanie toho druhého, metódy prevencie konfliktných situácií, reaktívne a proaktívne správanie v pracovných tímoch,

príčiny konfliktov na pracoviskách/ organizácii, prehľad metód/ spôsobov riešenia konfliktov, sebapoznávanie preferovaného štýlu riešenia konfliktov,

príprava seba samého, veriť si, dbať o svoj vzhľad, zdokonaliť svoj hlas, eliminovať napätie,

integratívny prístup k riešeniu konfliktných situácií v pracovných tímoch, metódy vyjednávania postavené na záujmoch konfliktných strán, plánovanie a realizovanie trajektórií vyjednávania.

Použité metódy / prístupy:

interaktívne, zážitkové postupy,

práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,

situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,

video nácvik zvládania pracovných situácií.

TOP