FORGOT YOUR DETAILS?

Názov modulu: STANOVENIE CIEĽOV A DELEGOVANIE

Motto: "Vždy, keď človek hovorí, prečo to nejde, upraví si skutočnosť tak, ako sa mu to hodí" (Matt Hoover)

Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

schopní popísať symptómy prílišného/ nedostatočného delegovania,

vedieť vymenovať konkrétne príčiny spôsobujúce nevhodné delegovanie,

schopní formulovať jasné, špecifické výkonnostné ciele,

mať vlastnú, resp. odpozorovanú skúsenosť s použitím procesu delegovania, dodržaním postupnosti jeho jednotlivých krokov a vytvorením priestoru pre uplatnenie zodpovednosti za ne,

vedieť vymenovať a na konkrétnej osobe popísať zistenia (verbálne, neverbálne signály), ktoré sa viažu na určité motívy pre prevzatie zodpovednosti.

Obsah tréningového modulu:

efektívne delegovanie právomoci a zodpovednosti – východisko/ predpoklad pre osobnostný rozvoj a motiváciu zamestnancov,

efektívne delegovanie – rozhodnutie, kto a čo, vytvorenie predstavy o potrebných zdrojoch, potrebnej právomoci a zodpovednosti, komunikovanie a diskutovanie s delegovaným,

dekomponovanie cieľov pracoviska na delegovateľné ciele pre jednotlivých zamestnancov, sformulovanie predpokladaných motívov pre prijatie, resp. akceptovanie týchto cieľov z pohľadu vybraných zamestnancov,

štruktúra a harmonogram reportingu,

manažérske kompetencie pre vedenie zamestnancov k výkonnosti: povzbudzovať, motivovať, mentorovať, podporovať, chváliť, koučovať, trénovať, rozvíjať.

Použité metódy / prístupy:

interaktívne, zážitkové postupy,

práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,

situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,

video nácvik zvládania pracovných situácií.

TOP