FORGOT YOUR DETAILS?

Názov modulu: ÚSPEŠNÝ MANAŽÉR PREDAJA / PREDAJCA

Motto: „Najsilnejší sú tí, ktorí si dokážu svoje postavenie vybudovať vlastným úsilím. Tento svet praje optimistom nie preto, že by mali vždy pravdu, ale preto, že sú pozitívni. Dokonca aj keď sa mýlia, sú pozitívni, a práve tento postoj im prináša úspech“. (David Landes)

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

schopní formulovať jasné, špecifické výkonnostné ciele,

mať vlastnú, resp. odpozorovanú skúsenosť s použitím procesu delegovania, dodržaním postupnosti jeho jednotlivých krokov a vytvorením priestoru pre uplatnenie zodpovednosti za ne,

vedieť vymenovať a na konkrétnej osobe popísať zistenia (verbálne, neverbálne signály), ktoré sa viažu na určité motívy pre prevzatie zodpovednosti,

mať prehľad o najčastejších spôsoboch účinného preventovania stresu,

poznať postupy/ techniky na riešenie konfliktu s podriadeným/ nadriadeným a medzi podriadenými,

mať skúsenosť z riešenia skupinovej konfliktnej situácie a efektívnosti konkrétneho štýlu riešenia konfliktu vo vzťahu ku kvalite výstupu riešenia.

Použité metódy/ prístupy:

interaktívne, zážitkové postupy,

práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,

situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,

video nácvik zvládania pracovných situácií.

TOP