FORGOT YOUR DETAILS?

Názov modulu: ZMENA AKO PRÍLEŽITOSŤ – RIADENIE ZMENY

Motto: „Ak je nejaké tajomstvo úspechu, tak spočíva v schopnosti postaviť sa za stanovisko druhého a posudzovať veci z jeho i zo svojho hľadiska“. (H. Ford)

Dĺžka trvania: 2,0 dni

Ciele modulu

Na konci tréningu budú účastníci:

umožniť získať schopnosť identifikovať oblasti zmien,

zvýšiť vlastnú pripravenosť na efektívne zavádzanie zmien do práce podriadených pracovníkov,

vedieť odlíšiť jednotlivé štýly ovplyvňovania a vybrať najvhodnejší/ primeraný situácií,

poznať rôzne motívy umožňujúce získať súhlas druhej strany,

vedieť popísať konkrétne/ vlastné manažérske situácie a spôsob, ako by do nej uplatnili charakteristiky zákazníckej orientácie pri riadení zmeny.

Obsah tréningového modulu:

identifikovanie výziev/ ohrození vyplývajúcich z nastávajúceho obdobia,

ekonomicko-kapacitné posúdenie potrieb budúcich zmien,

sociálne posúdenie pripravenosti a dopadov budúcich zmien,

prežívanie zmien - kedy a ako intervenovať,

mapovanie preferovaného štýlu ovplyvňovania, kritéria voľby vhodného štýlu posilňovanie nerozvinutých štýlov,

vstup – zahájenie a budovanie vzťahov,

diagnóza – zisťovanie motívov/ pohnútok pre získanie súhlasu druhej strany,

ukončenie procesu ovplyvňovania – overenie/ odsúhlasenie získaného záväzku druhej strany za implementovanie dohodnutých aktivít.

Použité metódy / prístupy:

interaktívne, zážitkové postupy,

práca so sebapoznávaním, sebareflexiou, spätnou väzbou,

situačné rolové hry z vlastných pracovných situácií,

video nácvik zvládania pracovných situácií.

TOP